¿Contando el delito? Análisis crítico y comparativo de las encuestas de victimización en la Argentina

Autor:Maximo Sozzo
Páginas:1-143
 
EXTRACTO GRATUITO
Μ〈ξιµο Σοζζο
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
↵ΧΟΝΤΑΝ∆Ο ΕΛ ∆ΕΛΙΤΟ?
ΑΝℑΛΙΣΙΣ ΧΡ⊆ΤΙΧΟ Ψ ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΟ ∆Ε
ΛΑΣ ΕΝΧΥΕΣΤΑΣ ∆Ε ςΙΧΤΙΜΙΖΑΧΙΝ ΕΝ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ
Μ〈ξιµο Σοζζο
Υνιϖερσιδαδ ∆ελ Λ ιτοραλ
ρεσενταχι⌠ν
Ελ πρεσεντε τραβαϕο εστα διϖιδιδο εν δοσ παρτεσ, πυεσ ηεµοσ χρεδο
χονϖενιεντε, αντεσ δε πρεσενταρ υν αν〈λισισ α παρτιρ δε λα
εξπεριενχια χοµπαραδα, δε λασ εσταδστιχασ δε ϖιχτιµιζαχι⌠ν εν λα Αργεντινα,
ρεαλιζαρ εν πριµερ λυγαρ υνα σεριε δε πρεχισιονεσ τε⌠ριχασ θυε νοσ περµιτεν
υβιχαρ εστε ινστρυµεντο δε προδυχχι⌠ν δε χονοχιµιεντο εν ελ µαρχο µασ
αµπλιο δε λα προβλεµ〈τιχα εµπρεσα δε δεσχριβιρ ψ χοµπρενδερ λα χριµιναλιδαδ
εν υν τιεµπο ψ εν υν λυγαρ δαδοσ. Α εστε φιν εστα δεδιχαδα λα πριµερα παρτε δε
εστε τραβαϕο. Εν πριµερ λυγαρ, σε αναλιζα ελ προβλεµα δε λα χριµιναλιδαδ χοµο
υν οβϕετο χοµπλεϕο παρα λα ταρεα δε χονοχερ, εν φυνχι⌠ν δε συ πεχυλιαρ
χονδιχι⌠ν δε χονστρυχχι⌠ν σοχιαλ ψ πολτιχα. Εν σεγυνδο λυγαρ, σε πρεσενταν λοσ
προβλεµασ θυε υνεν α λοσ διϖερσοσ ιντεντοσ δε δεσχριβιρ λα χριµιναλιδαδ χοµο
οβϕετο χοµπλεϕο α τραϖσ δελ λενγυαϕε δε λοσ νµεροσ. Εν τερχερ λυγαρ, σε
αναλιζαν, δεντρο δε λασ εσταδστιχασ σοβρε λα χριµιναλιδαδ, λοσ λιµιτεσ δε λασ
Π
Μ〈ξιµο Σοζζο
Χαρταπαχιο Ν≡ 5
εσταδστιχασ οφιχιαλεσ. Εν χυαρτο λυγαρ, σε αναλιζα ελ συργιµιεντο δε λασ
εσταδστιχασ δε ϖιχτιµιζαχι⌠ν χοµο εσταδστιχα σοβρε λα χριµιναλιδαδ
αλτερνατιϖα α λασ εσταδστιχασ οφιχιαλεσ, συσ τιποσ, χοντενιδοσ ψ µοδαλιδαδεσ.
Εν θυιντο ψ υλτιµο λυγαρ, σε χιερρα εστα πριµερα παρτε δελ τραβαϕο χον υν αν〈λισισ
δε λοσ αλχανχεσ ψ λµιτεσ θυε, εν γενεραλ, ποσεεν λασ εσταδστιχασ δε
ϖιχτιµιζαχι⌠ν.
Εν λα σεγυνδα παρτε δε εστε τραβαϕο, σε πρεσεντα ελ αν〈λισισ δε λασ εσταδστιχασ
δε ϖιχτιµιζαχι⌠ν εν λα Αργεντινα, ασι χοµο ταµβιν λασ ρεχοµενδαχιονεσ ψ
προπυεστασ παρα συ µοδιφιχαχι⌠ν φυτυρα. Εν πριµερ λυγαρ, σε δεσχριβε ελ
συργιµιεντο δε λασ εσταδστιχασ δε ϖιχτιµιζαχι⌠ν εν λα Αργεντινα, α παρτιρ δε λα
λαβορ δελ Μινιστεριο δε ϑυστιχια ψ ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ δε λα Ναχι⌠ν. Λυεγο σε
λασ ιδεντιφιχα δεντρο δελ µαρχο δε λοσ τιποσ ψ µοδαλιδαδεσ δεσχριπτασ εν λα
πριµερα παρτε, απαρταδο Ις. Α χοντινυαχι⌠ν σε δεσχριβε βρεϖεµεντε ελ τιπο δε
µυεστρεο υτιλιζαδο εν λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λασ ενχυεστασ δε ϖιχτιµιζαχι⌠ν εν λα
Αργεντινα, χοµπαρ〈νδολο χον ελ εµπλεαδο εν οτρασ εξπεριενχιασ διφυνδιδασ
ιντερναχιοναλµεντε. Εν θυιντο λυγαρ, σε δεσχριβε ψ αναλιζα ελ χοντενιδο δε λα
ενχυεστα δε ϖιχτιµζιαχι⌠ν εν λα Αργεντινα. Εστε εσ ελ απαρταδο φυνδαµενταλ δε
λα σεγυνδα παρτε δε εστε τραβαϕο. Αλλ σε αβορδαν δεταλλαδαµεντε λασ διϖερσασ
〈ρεασ τεµ〈τιχασ α λασ θυε σε ρεφιερεν λασ εσταδστιχασ δε ϖιχτιµιζαχι⌠ν εν λα
Αργεντινα, εϖαλυ〈νδολασ α λα λυζ δε λα εξπεριενχια ιντερναχιοναλ. Εν σεξτο
λυγαρ, σε ρεαλιζα υν βρεϖε αν〈λισισ δε λα φορµα εν λα θυε σε πρεσεντα ψ αναλιζα λα
ινφορµαχι⌠ν χυαντιφιχαδα δε λασ ενχυεστασ δε ϖιχτιµιζαχι⌠ν εν Αργεντινα.
ΠΡΙΜΕΡ ΠΑΡΤΕ
↵Χοντανδο ελ ∆ελιτο? Αν〈λισισ χρτιχο ψ χοµπαρατιϖο
Χαρταπαχιο Ν≡ 5
Ι. Λα Χριµιναλιδαδ χοµο υν Οβϕετο Χοµπλεϕο. Λα Χυεστι⌠ν Χριµι ναλ
χοµο ∆εσαφιο παρα λα Εµπρεσα δε Χονοχερ.
Εν λοσ χιµιεντοσ δε λα ραχιοναλιδαδ πεναλ µοδερνα λα ρελαχι⌠ν πυνιτιϖα σε
χονστρυψ⌠ δισχυρσιϖαµεντε εν βασε α υν α πριορι πολτιχο: ελ χοντρατο σοχιαλ. ∆ε
αλλ θυε λοσ δελιτοσ ψ λασ πενασ, εν ταντο ελεµεντοσ χεντραλεσ δε λα µισµα, νο
φυερον ασυµιδοσ χοµο νατυραλεσ, σινο χοµο αρτιφιχιοσ εν ταντο προδυχτοσ δε
υνα χονϖενχι⌠ν (Παϖαρινι, 1994, 132). Εν ελ µαρχο δε υν εσθυεµα φορµαλιστα
ερα χονχεβιδο χοµο δελιτο σ⌠λο αθυελλο δεφινιδο χοµο ταλ πορ λα λεψ πεναλ εν
υν µοµεντο ψ υν λυγαρ δαδοσ. Εν εστε σεντιδο, Βεχχαρια εν συ ∆ει ∆ελιττι ε
δελλε Πενε (1764) σε〉αλαβα θυε λα νοχι⌠ν δε δελιτο (χοµο λα δε ηονορ ο λα δε
ϖιρτυδ) ...χαµβιαν χον λασ ρεϖολυχιονεσ δελ τιεµπο θυε ηαχε σοβρεϖιϖιρ λοσ
νοµβρεσ α λασ χοσασ, χαµβιαν χον λοσ ροσ ψ λασ µοντα〉ασ θυε σον χασι σιεµπρε
λοσ χονφινεσ, νο σ⌠λο δε λα γεογραφα φσιχα σινο ταµβιν δε λα µοραλ (1997,
37). Λα λεψ πεναλ, προδυχτο δελ παχτο σοχιαλ, δεφινε θυε εσ δελιτο ψ τοδασ
αθυελλασ χονδυχτασ θυε νο σον χαλιφιχαδασ δε ταλεσ ρεσυλταν περµιτιδασ ελ
συστρατο δελ πρινχιπιο δε λεγαλιδαδ χοµο αρτιχυλαδορ δελ δερεχηο πεναλ λιβεραλ.
Λα λεψ πεναλ ϖαρια εν ελ τιεµπο ψ εν ελ εσπαχιο ψ χον ελλο λα χονσιδεραχι⌠ν δε
λο θυε ελ δελιτο εσ.
Λοσ ιντεντοσ πορ ρεϖερτιρ ελ φορµαλισµο χοµο µανερα δε πενσαρ ελ δελιτο σε
ηαν συχεδιδο α λο λαργο δε λα µοδερνιδαδ εν λοσ διφερεντεσ χοντεξτοσ χυλτυραλεσ
ψ σιεµπρε ηαν ρεσπονδιδο α νεχεσιδαδεσ πρεχισασ δε λεγιτιµαχι⌠ν δε φορµασ δε
γοβιερνο δελ δελιτο. Εν εστα διρεχχι⌠ν, υνο δε λοσ ηιτοσ φυνδαµενταλεσ ηαν σιδο
λασ χριµινολογασ ποσιτιϖιστασ δε φινεσ δελ σιγλο ΞΙΞ ψ πρινχιπιοσ δελ σιγλο ΞΞ.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA