El caso 'Granada' y la teoría general de la relatividad

Autor:Gabriel Hernán Di Giulio
Páginas:1-44
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ / 2001
ΕΛ ΧΑΣΟ ΓΡΑΝΑ∆Α Ψ ΛΑ ΤΕΟΡ⊆Α
ΓΕΝΕΡΑΛ ∆Ε ΛΑ ΡΕΛΑΤΙςΙ∆Α∆
Τιεµπο ϑυρδιχο. Φραχχιοναµιεντο ψ ϑυστιχια.
Βασεσ δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια δε λα Ναχι⌠ν
Γαβριελ Ηερν〈ν ∆ι Γιυλιο
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο
1. Ιντροδυχχι⌠ν
ετενγ〈µονοσ υν ινσταντε ψ εχηεµοσ υνα µιραδα αλ χιελο; σε−
ρεµοσ τεστιγοσ πρεσενχιαλεσ δε υν δοχυµεντο ηιστ⌠ριχο ινχον−
µενσυραβλε. Λοσ χυερποσ χελεστεσ θυε οβσερϖαµοσ λεϕοσ εστ〈ν
δε ρεπρεσενταρ εν ελ φιρµαµεντο νυεστρο ηοψ. Ελ χιελο εσ υνα
χονϕυγαχι⌠ν τεµποραλ: τοδο εσ πασαδο, περο νο ελ µισµο. Εν χιερτοσ χασοσ
στε εσ ταν ρεµοτο θυε ρεσυλτα διφχιλ χοµπρενδερ νυεστρα προπια εξιστενχια.
Νο τοδο λο θυε ϖεµοσ εν ελ χοσµοσ εξιστε ταλ χοµο παρεχε, περο σαβεµοσ
θυε αλ µενοσ εξιστι⌠, ψ λα ιδεα δε ινδιϖιδυαλιδαδ ψ χονσεχυεντεµεντε ελ πριν−
χιπιο Αριστοτλιχο δε ιδεντιδαδ αδθυιερεν ρεµαρχαδα ρελατιϖιδαδ.
Ελ µυνδο ϕυρδιχο νο εστ〈 εξεντο δε εστοσ φεν⌠µενοσ. Εν ελ δερεχηο σε εν−
τρεµεζχλαν ελ πασαδο ψ ελ φυτυρο χασι χονσταντεµεντε. Σε µιρα ηαχια ατρ〈σ ψ
ηαχια δελαντε θυιζ〈σ χον ιρρεϖερενχια, λο θυε ηαχε δε λ υν ϖερδαδερο χαοσ.
Σι δεβιραµοσ αγραδεχερ εστασ χοµπλιχαδασ χυεστιονεσ τενδραµοσ θυε εµ−
πεζαρ πορ Πτολοµεο ψ ρεχορρερ υν λαργο χαµινο δεσδε Γαλιλεο Γαλιλει, Νικολαυσ
Χοπερνιχο, Ισααχ Νεωτον, Αλβερτ Μιχηελσον, Εδυαρδ Μορλεψ, Πλανχκ, ∆οππλερ,
Λεµατρε, Ηυββλε ψ οτροσ ταντοσ, ηαστα λλεγαρ αλ µαϕεστυοσο χιεντφιχο Αλβερτ
Εινστειν ψ συσ τεορασ ρεστρινγιδα ψ γενεραλ δε λα ρελατιϖιδαδ.−
Ελ ενγραναϕε νσιτο εν λα ϖιδα ψ χαυσα δε λα ϖιδα µισµα εσ ελ τιεµπο. Χαβε
αναλιζαρ εντονχεσ θυε γραδο δε ινϕερενχια ρεπρεσεντα ελ φαχτορ τεµποραλ εν ελ
µυνδο δελ δερεχηο.
Πορ µεδιο δελ πρεσεντε τραβαϕο σε πρετενδε φορµυλαρ υν εστυδιο γενεραλ δελ
Γαβριελ Ηερν〈ν ∆ι Γιυλιο
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ / 2001
2
φεν⌠µενο δεσδε λα περσπεχτιϖα ϕυρδιχα, παρα λυεγο αναλιζαρ υν χασο παραδιγ−
µ〈τιχο εν ελ θυε νυεστρο Συπεριορ Τριβυναλ σε ενχυεντρα αντε υν χονφλιχτο δε
νδολε ινστιτυχιοναλ δονδε ελ τιεµπο πυεδε λλεγαρ α σερ λα χλαϖε εν λα ρεσολυχι⌠ν
δελ χασο.−
Ελ χασο εστ〈 ενγαρζαδο εν υν χοντεξτο πολτιχο, ηιστ⌠ριχο, εχον⌠µιχο ψ
σοχιαλ µυψ εσπεχιαλ. Λα Αργεντινα δελ ποσ προχεσο, εν πλενα δχαδα δε λοσ
οχηεντα, εν υν λατιρ δε χονσταντεσ χοντραδιχχιονεσ, δονδε συργεν αλγυνοσ ρεσα−
βιοσ γολπιστασ ψ λα δεχισι⌠ν πολτιχα θυε δεχλαρα ελ Εσταδο δε Σιτιο προδυ−
χινδοσε ελ αρρεστο δε αλγυνασ περσονασ.
Λα ραζ⌠ν πορ λα χυαλ σε ηα εσχογιδο ελ οβϕετο δε εστε τραβαϕο εσ µυψ σενχι−
λλα: ελ τιεµπο εσ ελ φεν⌠µενο
[1]
µ〈σ χοµπλεϕο δε χοµπρενδερ, χυψοσ εφεχτοσ
µοδιφιχαν λα ϖιδα. Εν χασοσ χοµο στε, λασ χιενχιασ νατυραλεσ ψ σοχιαλεσ δεβεν
απυνταλαρ αλ ηοµβρε σολιταριο εν ελ ϖαστο ψ δεσχονοχιδο µυνδο ϕυρδιχο. Εσ υν
ασπεχτο ποχο εξπλοραδο θυε, εντενδεµοσ, µερεχε συ οβσερϖαχι⌠ν.−
↵Χ⌠µο χοµπαδεχερ λα ρελατιϖιδαδ δε λασ λεψεσ φσιχασ ιµπεραντεσ, δελ
τιεµπο ψ εσπαχιο, χον ελ ϖαλορ σεγυριδαδ ϕυρδιχα?
↵Θυ ϖισι⌠ν δεβε σερ πρεπονδεραντε παρα λα χιενχια δελ δερεχηο?, ↵λα δελ
πασαδο χοµο εν λα παλεοντολογα ο λα ηιστορια ο λα δελ πορϖενιρ ?
2. Ρεσε〉α. Ελ χασο ΓΡΑΝΑ∆Α
Ενυνχιαχι⌠ν δελ χασο
∆υραντε ελ α〉ο 1985 εν νυεστρο πασ χιερτασ πρεσιονεσ πολτιχασ, σινδιχαλεσ,
εχον⌠µιχασ ψ σοχιαλεσ φραγµενταρον (αλ µενοσ παρα ελ σεχτορ δελ γοβιερνο) λα
ϖαλιοσα εσταβιλιδαδ δεµοχρ〈τιχα ψ ελ εσταδο δε δερεχηο.
∆εντρο δελ ποδερ µιλιταρ, δεσφραγµενταδο ψ πρ〈χτιχαµεντε σιν ιµαγεν φα−
ϖοραβλε σε γενεραρον σεχτορεσ σεπαρατιστασ, πυλυλανδο εν διχηοσ αµβιεντεσ λα
ιδεα δε γολπε.
Εντρε εστοσ σε ενχοντραβα σεγν λα ϖερσι⌠ν δελ γοβιερνο− ελ µαψορ ϑοργε
Η. Γραναδα.
Τρεσ δεχρετοσ πρεσιδενχιαλεσ νµεροσ 2049/85, 2069/85 ψ 2070/85 εσταβλε−
χιερον, πριµερο ελ αρρεστο δελ µαψορ Γραναδα; λυεγο λα δεχλαραχι⌠ν δε Εσταδο
δε Σιτιο ψ πορ λτιµο λα χονϖαλιδαχι⌠ν, α ραζ δε διχηα δεχλαραχι⌠ν, δελ αρρεστο
δελ χαυσαντε, ρεσπεχτιϖαµεντε.
Ελ χασο Γραναδα ψ λα Τεορα...
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ / 2005
3
Προδυχιδα λα πριϖαχι⌠ν δε λιβερταδ δελ νοµβραδο µιλιταρ, σε πονε εν µαρ−
χηα ελ απαρατο ϕυρισδιχχιοναλ, θυε λυεγο δε συσ χορρεσπονδιεντεσ ινστανχιασ, ελ
χασο λλεγα α λοσ εστραδοσ δελ Συπεριορ Τριβυναλ δε λα Ναχι⌠ν.
Χαβε αχλαραρ θυε ελ πλαντεο φορµυλαδο τυϖο αχογιδα παρχιαλ πορ ελ ϕυεζ δε
πριµερ γραδο. Λα συερτε λεγαλ εν σεγυνδα ινστανχια φυε χοντραρια αλ πλαντεο δε
λοσ αποδεραδοσ δε Γραναδα, µοτιϖανδο πορ µεδιο δελ ρεχυρσο εξτραορδιναριο
φεδεραλ ελ αχχεσο α λα Συπρεµα Χορτε δε ϑυστιχια.
2.1 Φυνδαµεντοσ
Λοσ φυνδαµεντοσ δε λασ µεδιδασ (αρρεστο ψ εσταδο δε σιτιο) ραδιχαρον συσ−
τανχιαλµεντε εν λοσ ποδερεσ ψ ατριβυχιονεσ θυε χονστιτυχιοναλµεντε τιενε ελ
ποδερ εϕεχυτιϖο, λοσ θυε πορ διχηα ραζ⌠ν τρασχιενδεν λα ποτεσταδ χογνοσιτιϖα−
ϖαλορατιϖα δελ ποδερ ϕυδιχιαλ. ∆εβε αδυν〈ρσελε λα σιτυαχι⌠ν φ〈χτιχα πορ λα θυε
εσταβα ατραϖεσανδο νυεστρο πασ.
Λοσ αργυµεντοσ δε λα δεφενσα δε Γραναδα φυερον δοσ: φαλτα δε µοτιϖαχι⌠ν
συφιχιεντε παρα δεχλαραρ ελ εσταδο δε σιτιο ε ιρραζοναβιλιδαδ δελ αρρεστο δεχρετα−
δο, ηαβινδοσε ατριβυιδο ελ πρεσιδεντε δε λα ναχι⌠ν φαχυλταδεσ ϕυδιχιαλεσ. ∆ι−
χηασ χιρχυνστανχιασ τορναραν α λα δετενχι⌠ν εν ιλεγαλ ε ιλεγτιµα.
3. Τιεµπο ϕυρδιχο. Αν〈λισισ γενεραλ
ΛΑ ΧΥΕΣΤΙΝ
↵Θυ εσ ελ τιεµπο?
1.− Χον Ηερ〈χλιτο ψ λα χονσεχυεντε ιδεα δε χαµβιο χονσταντε δε λα νατυρα−
λεζα βασαδο εν λα περχεπχι⌠ν δε λοσ σεντιδοσ, ελ µυνδο ψ λα µατερια σε ενχυεν−
τραν εν υν µαρχο δε περµανεντε διναµισµο. Παρµνιδεσ νο πενσ⌠ λο µισµο.
Πορ ελ χοντραριο σοστυϖο λα ινµυταβιλιδαδ δε λα µατερια
[2]
.
Λε δεβεµοσ α Εµπδοχλεσ λα πρετενσι⌠ν δε χονχιλιαρ διχηασ χορριεντεσ, θυε
οπυεστασ δεσδε ελ ϖρτιχε δενοταν δοσ χονχεπχιονεσ χοντραριασ δε λα µατερια
(δεσδε υνα περσπεχτιϖα οντολ⌠γιχα). Εν ϖερδαδ, ταντο Εµπδοχλεσ χοµο Λευχι−
πιο, ∆εµ⌠χριτο ψ Αναξ〈γορασ θυισιερον εϖιταρ ελ αργυµεντο δε Παρµνιδεσ,
χονχιβιενδο ελ χαµβιο χοµο λιµιταδο α υνα ρεαγρυπαχι⌠ν δε παρτχυλασ ελε−
µενταλεσ. ∆ε εσα µανερα ιντενταρον, πορ µεδιο δε λα ρεδυχχι⌠ν δε τοδο δεϖε−

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA