El Bien de Familia. Aportes desde la Teoría General del Derecho

AutorMario Rodolfo Godoy, Gerardo Cerabona
Páginas1-59
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΕΛ ΒΙΕΝ ∆Ε ΦΑΜΙΛΙΑ. ΑΠΟΡΤΕΣ ∆ΕΣ∆Ε
ΛΑ ΤΕΟΡ⊆Α
ΓΕΝΕΡΑΛ ∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΓΕΡΑΡ∆Ο ΧΕΡΑΒΟΝΑ
1
ΜΑΡΙΟ ΡΟ∆ΟΛΦΟ ΓΟ∆ΟΨ
2
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ΙΝΤΡΟΙΤΟ
ν ελ µαρχο δελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο, ποδεµοσ ϖισλυµβραρ αλ δερε−
χηο δισπερσο α λο λαργο δε διφερεντεσ ραµασ ψ συβ ραµασ ϕυρδιχασ,
δονδε χαδα υνο δε εστοσ διφερεντεσ δερεχηοσθυε υν εστυδιαντε
τιενε θυε χοµπρενδερ, απρεηενδερ ψ απλιχαρ, παρεχιερα θυε σε εν−
χυεντραν διστριβυιδοσ χοµο χοµπαρτιµεντοσ εστανχοσ.
Εν συµα, υν ιγνοτο ποδρα πενσαρ θυε εξιστεν ταντοσ δερεχηοσ χοµο ραµασ
δισεµιναδασ εν υν δετερµιναδο πλαν δε εστυδιο δε υνα χαρρερα δε αβογαχα.
Λα Τεορα Γενεραλ δελ ∆ερεχηο νοσ περµιτε χοµπρενδερλο, νο ψα δεσδε συσ
παρτιχυλαριδαδεσ, σινο δεσδε λα χοµπλεϕιδαδ, α παρτιρ δε λα ιντεγραχι⌠ν δελ µισ−
µο.
Λα σιµπλιχιδαδ, νοσ περµιτε αδεντραµοσ εν χαδα µατερια, εστυδιανδο λασ
νορµασ παρτιχυλαρεσ θυε λα χοµπονεν, ρεχορριενδο λασ µισµασ δεσδε υν σιστε−
µα σιµπλε πυρο ε ιντεγραδο
3
.
1
Αβογαδο. Γραδυαδο δε λα Εσχυελα Συπεριορ δε ∆ερεχηο − ΥΝΙΧΕΝ
2
Αβογαδο. Γραδυαδο δε λα Εσχυελα Συπεριορ δε ∆ερεχηο ΥΝΙΧΕΝ. Μαεστρανδο δε λα
Μαεστρα δε ∆ερεχηο Προχεσαλ. Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο  Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο
3
ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ. Περσπεχτιϖασ δε λα Τεορα Γενεραλ δελ ∆ερεχηο, εν
Ε
2
Χεραβονα − Γοδοψ
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
Περο χυανδο πρετενδεµοσ υν εστυδιο χοµπλεϕο, χοµπρενσιϖο δε υν δετερ−
µιναδο ινστιτυτο ϕυρδιχο, εσ λα Τεορα Γενεραλ δελ ∆ερεχηο λα θυε νοσ βρινδα
λασ ηερραµιεντασ παρα χοµπρενδερ δε µανερα γενεραλ ε ιντεγραλ λασ σιµπλι−
χιδαδεσ πυρασ. Εστα ιντεγραχι⌠ν χονλλεϖα α υνα χοµπλεϕιδαδ ϕυρδιχα πυρα χα−
ναλιζαδα α τραϖσ δε λα µετοδολογα τριαλιστα δελ µυνδο ϕυρδιχο θυε δεσαρρολλα−
ρα ελ Προφ. Ωερνερ Γολδσχηµιδτ
4
.
Εστα χοµπρενσι⌠ν δελ µυνδο ϕυρδιχο, ιδεντιφιχα θυε χαδα υνα δε λασ ρα−
µασ τραδιχιοναλεσ, εστ〈ν σιγναδασ πορ εσπεχιαλεσ ρεθυεριµιεντοσ δε ϕυστιχια ρεσ−
πεχτο δε λα ρεαλιδαδ σοχιαλ ψ λασ νορµασ, εσ δεχιρ, πορ παρτιχυλαρεσ εξιγενχιασ
δε σολυχιονεσ ψ µτοδοσ προπιοσ
5
.
Εν δεφινιτιϖα, υνα ραµα δελ µυνδο ϕυρδιχο εσ υν χονϕυντο δε χασοσ θυε
δεβεν ποσεερ χαραχτερστιχασ ψ σολυχιονεσ εσπεχιαλεσ, χαπταδοσ λοσ χασοσ ψ λασ
σολυχιονεσ, πορ νορµασ βασαδασ εν µτοδοσ προπιοσ ε ινσπιραδασ, λασ σολυχιο−
νεσ ψ λασ νορµασ, εν υνα εσπεχιαλ εξιγενχια δε ϕυστιχια
6
.
Ασ ελ ∆ερεχηο, σε χοµπρενδε ε ιντεγρα χον λα ρεαλιδαδ σοχιαλ, λασ νορµασ, ψ
αµβασ διµενσιονεσ, σε ϖαλοραν πορ λα ϕυστιχια, τρανσφορµανδο αλ ∆ερεχηο εν
υνα υνιχιδαδ χοµπλεϕα, πυρα ψ συπεραδορα
7
δε τοδασ λασ παρτεσ δελ χονϕυντο
8
ϕυρδιχο.
Ελ ινστιτυτο δελ βιεν δε φαµιλια, θυε σε πρετενδε δεσαρρολλαρ εν εστε τραβαϕο,
εσ χοµο οτροσ ταντοσ ινστιτυτοσ, δε διφχιλ ινχλυσι⌠ν εν υνα δετερµιναδα ραµα
ϕυρδιχα. Πορ ελλο, εσ νεχεσαριο αβορδαρ ελ µισµο δεσδε λα τρανσϖερσαλιδαδ, α φιν
Ινϖεστιγαχι⌠ν ψ ∆οχενχια Νυµερο 35, Φυνδαχι⌠ν παρα λασ Ινϖεστιγαχιονεσ ϑυρδιχασ, 2002,
Ροσαριο
4
ΓΟΛ∆ΣΧΗΜΙ∆Τ, Ωερνερ. Ιντροδυχχι⌠ν Φιλοσ⌠φιχα αλ ∆ερεχηο, ΛεξισΝεξισ, 2006, 7
Εδ.
5
ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ.
; Φιλοσοφα δε λασ ραµασ δελ µυνδο ϕυρδιχο.
Εν Ινϖεστιγαχι⌠ν ψ ∆οχενχια Νυµερο 27, Φυνδαχι⌠ν παρα λασ Ινϖεστιγαχιονεσ ϑυρδι−
χασ, Ροσαριο, 1996
. Π〈γ. 68.
6
ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ. Λα Αυτονοµα δελ µυνδο ϕυρδιχο ψ δε συσ ρα−
µασ, εν Εστυδιοσ δε φιλοσοφα ϕυρδιχα ψ φιλοσοφα πολτιχα, τοµο ΙΙ, ΦΙϑ, Ροσαριο 1984. Π〈γ.
174 ψ σσ
7
ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ. Λα Τεορα Γενεραλ δελ ∆ερεχηο χοµο σιστεµα ϕυρδι−
χο. Υργεντε νεχεσιδαδ δε λα Χιενχια ϑυρδιχα Οχχιδενταλ, Βολετν δελ Χεντρο δε Ινϖεστιγαχιο−
νεσ Νυµερο 23, 1998.
8
ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ. Περσπεχτιϖασ..., οβ. χιταδα.
Ελ βιεν δε φαµιλια. Απορτεσ δεσδε
3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
δε ιντεγραρ ψ χοµπρενδερλο χονφορµε α λασ παρτιχυλαριδαδεσ σοχιαλεσ, χυλτυραλεσ
ψ εχον⌠µιχασ δε λοσ τιεµποσ αχτυαλεσ.
Εν εσε δερροτερο νοσ εµβαρχαµοσ εν λοσ απαρταδοσ σιγυιεντεσ.
1. ΒΙΕΝ ∆Ε ΦΑΜΙΛΑ: ΧΟΝΧΕΠΤΟ Ψ ΑΝΤΕΧΕ∆ΕΝΤΕΣ
1.1 Χονχεπτο
Χοµενχεµοσ εστε εστυδιο δεσδε υνα ϖισι⌠ν γενριχα δελ ινστιτυτο.
Υνα δεφινιχι⌠ν γενεραλ δελ ινστιτυτο εσ λα θυε εξπρεσα ϑεαν Μαρτν: βιεν δε
φαµιλια εσ υνα πεθυε〉α προπιεδαδ ινµοβιλιαρια, δε χαραχτερστιχασ εσπεχιαλεσ,
εσταβλεχιδα παρα αψυδαρ α λα φαµιλια, προϖεψνδολε ασιεντο ψ συβσιστενχια,
προτεγινδολα χοντρα λα εϕεχυχι⌠ν, λα παρτιχι⌠ν ο λα λιχιταχι⌠ν ηαστα λα µαψορα
δε συσ ηιϕοσ
9
.
∆υραντε ελ δεβατε παρλαµενταριο, ελ λεγισλαδορ ∆ε Παολισ µενχιον⌠ θυε σι
τυϖιραµοσ θυε δεφινιρ εστα ινστιτυχι⌠ν δεσδε υν πυντο δε ϖιστα γενριχο, σιν ιρ
α λασ διστιντασ παρτιχυλαριδαδεσ θυε λα λεψ σε〉αλα, παρα απρεχιαρ συ αλχανχε ψ συ
χοντενιδο, απορταραµοσ λα δεφινιχι⌠ν ψ ελ χονχεπτο θυε δα Λ〈ζαρο Τρεϖισ〈ν εν
συ οβρα Παρτιχι⌠ν δε Ηερενχιασ, χυανδο δεφινε ελ βιεν δε φαµιλια χοµο υν ιν−
µυεβλε υρβανο ο ρυραλ, θυε εν ϖιρτυδ δε λα λεψ εσ αφεχταδο αλ σερϖιχιο δε λα φα−
µιλια, γαραντιζ〈νδοσε ελ χυµπλιµιεντο δε συ δεστινο µεδιαντε συ ινεµβαργαβι−
λιδαδ ψ διϖερσασ ρεστριχχιονεσ α συ τρανσµισιβιλιδαδ α τερχεροσ, βιεν σεα εντρε
ϖιϖοσ ο α χαυσα δε µυερτε. Λα σιτυαχι⌠ν πριϖιλεγιαδα δε εστοσ βιενεσ δεντρο δελ
πατριµονιο φαµιλιαρ σε χοµπλετα χον εξενχιονεσ ιµποσιτιϖασ ψ οτρασ ϖενταϕασ
θυε ϖαραν σεγν λασ λεψεσ χρεαδορασ δε στε τιπο δε βιενεσ
10
.
Πορ λτιµο, νοσ φοχαλιζαρεµοσ εν λα δεφινιχι⌠ν θυε ρεαλιζα δελ ινστιτυτο ελ
Προφεσορ Ελασ Γυασταϖινο: Ελ βιεν δε φαµιλια εσ υνα ινστιτυχι⌠ν ϕυρδιχα δελ
δερεχηο δε φαµιλια πατριµονιαλ ψ, πορ λο ταντο, δελ δερεχηο χιϖιλ; χονχερνιεντε
εν υν ινµυεβλε υρβανο ο ρυραλ, οχυπαδο ο εξπλοταδο πορ λοσ βενεφιχιαριοσ δι−
ρεχταµεντε, λιµιταδο εν συ ϖαλορ, ελ θυε −πορ δεστιναρσε αλ σερϖιχιο δε λα φαµι−
λια− γοζα δε ινεµβαργαβιλιδαδ, εσ δε ρεστρινγιδα δισπονιβιλιδαδ, σε ενχυεντρα
9
ΝΟςΕΛΛΙΝΟ, Νορβερτο ϑοσ. Βιεν δε Φαµιλια, Εδ. Νοϖα Τεσισ, 2001. Π〈γ. 25
10
∆ΣΣ δελ 14−12−54, Π〈γ. 1.134

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR