Autonomìa Municipal. Sin recursos no es autonomìa verdadera

AutorCecilia Adriana Pazos de Villar, Paula Jorgelina Lafourcade
Páginas1-38
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΑΥΤΟΝΟΜ⊆Α ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ
ΣΙΝ ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΝΟ ΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜ⊆Α
ςΕΡ∆Α∆ΕΡΑ1
ΧΕΧΙΛΙΑ Α∆ΡΙΑΝΑ ΠΑΖΟΣ ∆Ε ςΙΛΛΑΡ2
ΠΑΥΛΑ ϑΟΡΓΕΛΙΝΑ ΛΑΦΟΥΡΧΑ∆Ε3
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
1. Λα αυτονοµα µυνιχιπαλ εν λα Χονστιτυχι⌠ν Ναχιοναλ
ϑυαν Βαυτιστα Αλβερδι νοσ δεχα θυε λοσ γοβιερνοσ λοχαλεσ σον: Πεθυε〉οσ
ποδερεσ εχον⌠µιχοσ ψ αδµινιστρατιϖοσ, ελεγιδοσ διρεχταµεντε πορ ελ πυεβλο
παρα εϕερχερ λα σοβερανα θυε δελεγα χονστιτυχιοναλµεντε εν ελλοσ, εν ορδεν α
διριγιρ ψ αδµινιστραρ σιν ινϕερενχιασ δελ ποδερ πολτιχο ο γοβιερνο γενεραλ λοσ
ιντερεσεσ προπιοσ δε χαδα λοχαλιδαδ ο ϖεχινδαριο, εν λοσ ραµοσ δε πολιχα−
ϕυστιχια ψ µεϕορασ εν γενεραλ (Αλβερδι, 1853:65).
Νυτρινδοσε δε εσε εσπριτυ αλβερδιανο, εν 1853, λα Χαρτα Μαγνα εστα−
βλεχε ελ ργιµεν µυνιχιπαλ εν συ αρτχυλο 5° δισπονιενδο θυε: Χαδα Προϖιν−
1 Ελ πρεσεντε τραβαϕο φορµα παρτε δελ Προψεχτο δε Ινϖεστιγαχι⌠ν Μιχρο−ρεγιονεσ ψ ∆εσαρρολλο
Εχον⌠µιχο Λοχαλ: Εϖαλυαχι⌠ν δελ ιµπαχτο δελ εντορνο ινστιτυχιοναλ ψ δε λασ εστρατεγιασ µυ−
νιχιπαλεσ εν ελ χεντρο  συδεστε βοναερενσε (2002  2012), Χ⌠διγο: 03/Β148, δελ Μινιστε−
ριο δε Εδυχαχι⌠ν δε λα Ναχι⌠ν ψ λα Φαχυλταδ δε Χιενχιασ Ηυµανασ δε λα ΥΝΙΧΕΝ, ιντεγραδο
πορ λασ αυτορασ.
2 Λα αυτορα εσ Αβογαδα. Μαεστρανδα εν Ρελαχιονεσ Ιντερναχιοναλεσ εν λα Φαχυλταδ δε Χιεν−
χιασ Ηυµανασ δε λα ΥΝΙΧΕΝ. Προφεσορα τιτυλαρ εν λασ ασιγνατυρασ ∆ερεχηο Μυνιχιπαλ ψ Εστα−
δο, Γοβιερνο ψ Σοχιεδαδ δε λα Φαχυλταδ δε Χιενχιασ Εχον⌠µιχασ δε λα ΥΝΙΧΕΝ.
3 Λα αυτορα εσ Αβογαδα. ∆οχεντε εν λα ασιγνατυρα ∆ερεχηο Τριβυταριο δελ ∆επαρταµεντο δε
∆ερεχηο Πβλιχο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα ΥΝΙΧΕΝ.
Χεχιλια Α. Παζοσ δε ςιλλαρ
Παυλα ϑοργελινα Λαφουρχαδε
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
χια διχταρ〈 παρα σ υνα Χονστιτυχι⌠ν (...) θυε ασεγυρε συ αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυσ−
τιχια, συ ργιµεν µυνιχιπαλ ψ λα εδυχαχι⌠ν πριµαρια. Βαϕο εστασ χονδιχιονεσ, ελ
Γοβιερνο φεδεραλ γαραντε α χαδα προϖινχια ελ γοχε ψ εϕερχιχιο δε συσ ινστιτυχιο−
νεσ.
Σιν εµβαργο, λα εξπρεσι⌠ν ∀ργιµεν µυνιχιπαλ∀ ρεσυλτ⌠ ταν αµβιγυα θυε
σ⌠λο σιρϖι⌠ παρα γενεραρ µ〈σ δε υν σιγλο δε χοντροϖερσιασ ρεσπεχτο δελ παπελ
θυε νυεστροσ χονστιτυψεντεσ δεχιδιερον ασιγναρλε α λοσ γοβιερνοσ λοχαλεσ, διϖι−
δινδοσε λασ αγυασ εντρε λοσ θυε χονσιδεραβαν αλ µυνιχιπιο χοµο εντε αδµι−
νιστρατιϖο (αυτ〈ρθυιχο) ψ λοσ θυε αβογαβαν πορ συ αυτοδετερµιναχι⌠ν πολτιχα
(αυτ⌠νοµο).
Λα Χονστιτυχι⌠ν δεφινι⌠ λασ χοµπετενχιασ δε λασ ϕυρισδιχχιονεσ ναχιοναλ
ψ προϖινχιαλ ψ δελιµιτ⌠ εξπρεσαµεντε λασ φυεντεσ δε ρεχυρσοσ δε χαδα υνα. Εν
λα πρ〈χτιχα, ελ σιστεµα ιµποσιτιϖο σεπαραβα τοταλµεντε λασ φυεντεσ δε ρεχυρσοσ ψ
χασι νο ηαβα τρανσφερενχιασ εντρε λοσ διστιντοσ νιϖελεσ δε γοβιερνο, εσ δεχιρ
µ〈ξιµα σεπαραχι⌠ν δε φυεντεσ, µνιµα χονχυρρενχια.
Λασ χονστιτυχιονεσ προϖινχιαλεσ, εν ταντο, φυερον λασ ενχαργαδασ δε δεφι−
νιρ λασ χοµπετενχιασ ψ λοσ ρεχυρσοσ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν µυνιχιπαλ.
Ποδεµοσ δεχιρ θυε λα αυτονοµα δε υν δετερµιναδο εντε (εν εστε χασο ελ µυ−
νιχιπιο) χονσιστε εν ελ ποδερ δε αδµινιστραρσε εν φορµα ινδεπενδιεντε δελ
ποδερ χεντραλ, διχταρ συσ προπιασ νορµασ θυε ηαχεν α συ µατερια εσπεχφιχα ψ
δεσιγναρ συσ αυτοριδαδεσ, τοδο ελλο σιν ινϕερενχια δε υν εντε δε γοβιερνο συπε−
ριορ.
Λα αυτονοµα πρεσυπονε λα χαπαχιδαδ εφεχτιϖα δε υν εντε παρα αυτογο−
βερναρσε, λο θυε ιµπλιχα λα φαχυλταδ δε:
1. Οργανιζαρσε;
2. διχταρ συσ προπιασ λεψεσ;
3. ελεγιρ συσ αυτοριδαδεσ;
Αυτονοµα µυνιχιπαλ 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
4. αδµινιστραρσε εν ελ πλανο φινανχιερο σιν λα ιντροµισι⌠ν δε οτρο ποδερ.
Νο δεβεµοσ ολϖιδαρ θυε λοσ µυνιχιπιοσ σε ενχυεντραν σιεµπρε χονδι−
χιοναδοσ πορ ελ ορδεναµιεντο δε γραδο συπεριορ, εσπεχιαλµεντε ελ προϖινχιαλ,
χονφορµε ελ αρτ. 31 δε λα ΧΝ.
Εν ελ ρενοµβραδο φαλλο ∀Ριϖαδεµαρ ℑνγελα ∆. Μαρτνεζ Γαλϖ〈ν χ.
Μυνιχιπαλιδαδ δε Ροσαριο∀, σεντενχια δελ 21 δε µαρζο δε 1989, λα Χορτε Συ−
πρεµα δε ϑυστιχια δε λα Ναχι⌠ν ρεσε〉⌠ οχηο διφερενχιασ χυαλιτατιϖασ θυε εξχε−
δεν ελ µαρχο προπιο δε λα αυταρθυα, ε ινγρεσαν πορ λο ταντο, δεντρο δελ χονχεπ−
το δε αυτονοµα:
1. ελ οριγεν χονστιτυχιοναλ ψ νο µεραµεντε λεγαλ δελ εντε;
2. λα βασε σοχιολ⌠γιχα (ποβλαχιοναλ) δελ εντε;
3. λα ιµποσιβιλιδαδ χονστιτυχιοναλ δε συπρεσι⌠ν δελ εντε;
4. λα χαπαχιδαδ λεγισφεραντε δελ εντε;
5. ελ αλχανχε γενεραλ δε λα νορµατιϖα γενεραδα πορ ελ εντε;
6. ελ χαρ〈χτερ δε περσονα ϕυρδιχα δε δερεχηο Πβλιχο δελ τιπο νεχεσαριο δε
εστε εντε (ψ νο σολο ποσιβλε ψ χοντινγεντε), σεγν λα χλασιφιχαχι⌠ν δε ςλεζ
Σαρσφιελδ δελ αρτ. 33 δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ;
7. λα ποσιβιλιδαδ δε χρεαρ εντεσ αυτ〈ρθυιχοσ, παρα λο χυαλ σε δεβε σερ αλγο
διστιντο α υν εντε αυτ〈ρθυιχο;
8. λα ελεχχι⌠ν ποπυλαρ δε λασ αυτοριδαδεσ δελ εντε (ΧΣϑΝ, Ριϖαδεµαρ, ℑν−
γελα χ. Μυνιχιπαλιδαδ δε Ροσαριο, 21/03/1989).
Α πεσαρ δελ φαλλο χοµενταδο, νυεστρα Χορτε Συπρεµα, εν λα χαυσα ∀Μυ−
νιχιπαλιδαδ δε Ροσαριο χ. Προϖινχια δε Σαντα Φε∀4 σεντενχια δε φεχηα
4Εν εστε χασο λα Μυνιχιπαλιδαδ δε Ροσαριο δεµανδαβα α λα προϖ. ∆ε Σαντα. Φε λα ινχονστι−
τυχιοναλιδαδ δε ϖαριασ λεψεσ ψ δεχρετοσ προϖινχιαλεσ. Λα λεψ 2756 ηαβα χρεαδο ελ Φονδο δε
Ασιστενχια Εδυχατιϖα ψ οβλιγαβα α λοσ µυνιχιπιοσ α δεστιναρ (χοµο µνιµο) ελ 10% δε συσ

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR