Aspectos teóricos y normativos relevantes del derecho de participación política

AutorSebastian Sancari
Páginas1-38
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Ασπεχτοσ τε⌠ριχοσ ψ νορµατιϖοσ, ςολ. 28, (2015), Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο, Φαχυλταδ
δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΑΣΠΕΧΤΟΣ ΤΕΡΙΧΟΣ Ψ ΝΟΡΜΑΤΙςΟΣ
ΡΕΛΕςΑΝΤΕΣ ∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ ∆Ε ΠΑΡΤΙΧΙΠΑΧΙΝ
ΠΟΛ⊆ΤΙΧΑ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝ ΣΑΝΧΑΡΙ1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ∆Ε ΒΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ
1. Πλαντεο Ιντροδυχτοριο
αβεµοσ θυε λα παρτιχιπαχι⌠ν πολτιχα εσ υνο δε λοσ ινστιτυτοσ ϕυρδιχοσ
σοβρε λοσ θυε σε συστενταν λοσ δερεχηοσ χιϖιλεσ ψ πολτιχοσ θυε εστα−
βλεχεν λα χαπαχιδαδ δελ χιυδαδανο δε παρτιχιπαρ εν ελ σιστεµα δε γο−
βιερνο ψ εν συσ ινστιτυχιονεσ; ψ θυε εστα χαπαχιδαδ σε ενχυεντρα ρεσ−
παλδαδα εν υν χονϕυντο δε δερεχηοσ ψ γαραντασ χονστιτυχιοναλεσ θυε ρεφιερεν α
λα λιβερταδ δε πενσαµιεντο, δε εξπρεσι⌠ν, δε αχχεσο α λα ινφορµαχι⌠ν πβλιχα,
δε πυβλιχιδαδ δε ιδεασ σιν χενσυρα πρεϖια, δε πετιχι⌠ν α λασ αυτοριδαδεσ, δε
ασοχιαχι⌠ν, εντρε οτρασ, τοδασ ελλασ γαραντιζαδασ εν χονδιχιονεσ δε ιγυαλδαδ ψ
σιν δισχριµιναχι⌠ν. Νο οβσταντε, λοσ µ〈ργενεσ δελ δερεχηο δε παρτιχιπαχι⌠ν
1 Ελ αυτορ Αβογαδο. ∆οχτορ εν ∆ερεχηο Πολτιχο δε λα Υνιϖερσιδαδ δε Βυενοσ Αιρεσ. Λι−
χενχιαδο ψ Μαγστερ εν Χιενχια Πολτιχα. Ινϖεστιγαδορ Αδσχριπτο δελ Ινστιτυτο Αµβροσιο Λ.
Γιοϕα. Γαναδορ δε λα Βεχα Τηαλµανν εδιχι⌠ν 2009 (ΥΒΑ). ∆ιρεχτορ δελ Προψεχτο ΥΒΑΧψΤ,
Χ⌠διγο ∆ 602. Προφεσορ δε Ποσγραδο εν λα χαρρερα δε Αβογαχα δε λα Υνιϖερσιδαδ δε Βυενοσ
Αιρεσ ψ εν Προφεσορ ινϖιταδο εν υνιϖερσιδαδεσ εξτρανϕερασ
Σ
2 Σεβαστι〈ν Σανχαρι
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
δεριϖαν, εν γραν µεδιδα, δε χ⌠µο σον ρεχεπταδασ νορµατιϖαµεντε λασ αχτιϖι−
δαδεσ θυε συελεν χαραχτεριζαρ α λα αχχι⌠ν παρτιχιπατιϖα µισµα.
Εν εστε τραβαϕο σε εξπονδρ〈 υν µαρχο τε⌠ριχο γενεραλ µνιµο ενχαµιναδο α
εξαµιναρ αλγυνοσ ασπεχτοσ ρελεϖαντεσ δε λα χονστρυχχι⌠ν τε⌠ριχα δελ δερεχηο δε
παρτιχιπαχι⌠ν πολτιχα ασ χοµο α δεταλλαρ αθυελλασ δεφινιχιονεσ τε⌠ριχασ θυε
τιενδεν α συβσυµιρλο α τραϖσ δε υν χονϕυντο δε αχχιονεσ ο χονδυχτασ ενχαµι−
ναδασ α ινφλυιρ δε µοδο διϖεργεντε εν ελ προχεσο πολτιχο δεµοχρ〈τιχο. Παρα
λυεγο ρεσε〉αρ ελ µοδο εν θυε λα παρτιχιπαχι⌠ν πολτιχα ηα σιδο ρεχεπταδα χονστι−
τυχιοναλµεντε α νιϖελ ναχιοναλ, προϖινχιαλ ψ λατινοαµεριχανο; εν λα ιντελιγενχια
δε θυε διχηα ταρεα δε δεσαγρεγαχι⌠ν αναλτιχα δε λα παρτιχιπαχι⌠ν εν ταντο δερε−
χηο ψ αχχι⌠ν, ρεσυλτα σερ υνα εταπα πρελιµιναρ νεχεσαρια δε αβορδαϕεσ µ〈σ εσ−
πεχφιχοσ σοβρε συ νιϖελ δε εξπανσι⌠ν εν ελ σιστεµα πολτιχο ε ινστιτυχιοναλ.
2. Χιυδαδανα, Σοβερανα Ποπυλαρ ψ Ρεπρεσενταχι⌠ν Πολτιχα
Ηιστ⌠ριχαµεντε, λα αδθυισιχι⌠ν δε δερεχηοσ χιυδαδανοσ (χιϖιλεσ, πολτιχοσ, σο−
χιαλεσ, χυλτυραλεσ, ινφορµ〈τιχοσ, ετχ.) ρεφιερε α ηεχηοσ ψ προχεσοσ σοχιαλεσ θυε
ϖαν ντιµαµεντε λιγαδοσ α υνα δετερµιναδα λυχηα σοχιαλ πορ λα περτενενχια α ψ
λα παρτιχιπαχι⌠ν εν υνα χοµυνιδαδ δαδα (Ηελδ, 1997). Εσ σαβιδο θυε λα πραξισ
πολτιχα δε λα νοχι⌠ν δε χιυδαδανα δε λα αντιγυα Ατενασ σε ηαλλαβα αχοταδα α
υνα πεθυε〉α πορχι⌠ν δε λα ποβλαχι⌠ν µασχυλινα θυε νο ερα νι εσχλαϖα νι εξ−
τρανϕερα (ρεχορδεµοσ θυε σολαµεντε λοσ ατενιενσεσ ϖαρονεσ µαψορεσ δε ϖειντε
α〉οσ ποδαν οπταρ πορ λα χιυδαδανα ψ θυε λα Εκλεσσασ ο Ασαµβλεα ρεθυερα υν
θυ⌠ρυµ δε 6.000 χιυδαδανοσ παρα σεσιοναρ, χαδα οχηο δασ, αχερχα δε λοσ ασυν−
τοσ δε γοβιερνο). Σιµιλαρ χονφορµαχι⌠ν τεναν λασ Χοµιτια ο Ασαµβλεασ ροµα−
νασ. Εν ελ ∆ερεχηο Ροµανο σ⌠λο υν πεθυε〉ο σεχτορ δε λα ποβλαχι⌠ν αϖενταϕαδο
εχον⌠µιχαµεντε γοζαβα δε δερεχηοσ πολτιχοσ χοµο ελ Ιυσ συφφραγιι (δερεχηο α
ϖοταρ εν λασ ασαµβλεασ); ελ Ιυσ ηονορυµ (δερεχηο α σερ ελεγιδο παρα χαργοσ
Ασπεχτοσ τε⌠ριχοσ ψ νορµατιϖοσ ρελεϖαντεσ δελ δερεχηο α λα παρτιχιπαχι⌠ν πολτιχα 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
πβλιχοσ) ψ ελ Ιυσ προυοχατιονισ (δερεχηο α απελαρ α λα ασαµβλεα δελ πυεβλο
χοντρα λα σεντενχια δε υν µαγιστραδο). Λα ετιµολογα µισµα δε λα παλαβρα χιυ−
δαδανα ρεµιτε αλ λατν χιϖιτασ, λα οργανιζαχι⌠ν ϕυρδιχο−πολτιχα δε λοσ ροµα−
νοσ.
Πυεδε δεχιρσε εντονχεσ θυε λα αντιγεδαδ χλ〈σιχα (ταντο εν Ατενασ χοµο εν
Ροµα) χονοχε υνα φορµα δε δεµοχραχια διρεχτα δε παρτιχιπαχι⌠ν ε ινϖολυχρα−
µιεντο διρεχτο δε λοσ χιυδαδανοσ εν λοσ ασυντοσ πβλιχοσ. Περο χον υνα νοχι⌠ν
δε χιυδαδανα αχοταδα α υνα πεθυε〉α παρτε δε λα ποβλαχι⌠ν. Ψ θυε αν νο εστ〈
πρεσεντε δε µανερα ινστιτυχιοναλ λα ιδεα δε δεµοχραχια ασοχιαδα α αλγυνα φορ−
µα δε ρεπρεσενταχι⌠ν πολτιχα.
Ηαβρ〈 υνα λαργα τρανσιχι⌠ν εντρε λασ χονχεπχιονεσ τεοχρ〈τιχασ δελ ποδερ προπιο
δε λα Εδαδ Μεδια, υν ποδερ αφινχαδο εν λα ιδεα δε θυε ελ βιεν ρεσιδε εν λα συ−
µισι⌠ν α λα ϖολυνταδ δε ∆ιοσ −εσπεχιαλµεντε εν Λα Χιυδαδ δε ∆ιοσ δε Σαν
Αγυστν ψ εν ελ πενσαµιεντο δε Σαντο Τοµ〈σ δε Αθυινο− ψ λα τεορα δε λα σο−
βερανα ποπυλαρ θυε αχοµπα〉α ελ συργιµιεντο δε λοσ Εσταδοσ Ναχιοναλεσ.
Υν τεµπρανο επιχεντρο εν φαϖορ δε λα χονσαγραχι⌠ν νορµατιϖα δελ γοβιερνο
δελ πυεβλο µεδιαντε δερεχηοσ θυε οτοργαν µαψορ ποδερ αλ πυεβλο φρεντε αλ
Ρεψ, πυεδε ενχοντραρσε εν λα Ρεϖολυχι⌠ν Ινγλεσα δε 1642 −εν ελ µαρχο δε λα
χονφρονταχι⌠ν µοναρθυα/ρεπβλιχα ψ χατολιχισµο/ανγλιχανισµο− ψ εσπεχιαλ−
µεντε εν υν δοχυµεντο δελ 1 δε Μαψο δε 1649 χονοχιδο χοµο Υν αχυερδο
δελ πυεβλο λιβρε δε Ινγλατερρα. ∆ιχηα δεχλαραχι⌠ν εσταβλεχε λασ βασεσ δελ γο−
βιερνο ρεπρεσεντατιϖο, χον συφραγιο ψ περιοδιχιδαδ ανυαλ δε λοσ χαργοσ παρλα−
µενταριοσ, ψ λα λιβερταδ δε οπινι⌠ν εντρε οτρασ γαραντασ χιϖιλεσ−
Εστασ ιδεασ σερ〈ν ρεχεπταδασ ψ αρτιχυλαδασ πορ ϑοην Λοχκε, εν 1690, χυανδο
πλαντεε ελ δερεχηο αλ γοβιερνο πορ χονσενσο, εν δονδε απαρεχε λα µ〈ξιµα δε
θυε τοδο εϕερχιχιο δε σοβερανα, παρα σερ λεγτιµο, δεβε χονταρ χον ελ χονσεν−
τιµιεντο δε συσ σβδιτοσ ψ δεβε σερ φυνχιοναλ αλ ρεσπετο δε λοσ δερεχηοσ νατυρα−

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR