Asilo, refugio y exilio

Autor:Norma Beatriz Martinez
Páginas:203-223
 
EXTRACTO GRATUITO
203
ΑΣΙΛΟ, ΡΕΦΥΓΙΟ Ψ ΕΞΙΛΙΟ
Νορµα Βεατριζ ΜΑΡΤ⊆ΝΕΖ1
Ελ πρεσεντε τραβαϕο εσ υνα σντεσισ αµπλιαδα ψ αχτυαλιζαδα δε λα τεσισ
δε γραδο, χυψο οβϕετιϖο ερα ενχοντραρ σιµιλιτυδεσ ψ διφερενχιασ δε
εστασ τρεσ  γυρασ υτιλιζαδασ εν ελ 〈µβιτο ιντερναχιοναλ, ιντεντανδο
α λα ϖεζ χονϕυγαρ υνα σεριε δε χαραχτερστιχασ ψ χυεστιονεσ τχνιχασ.
Φυε ελαβοραδα εν ελ µαρχο δε λα χ〈τεδρα δε ∆ερεχηο Ιντερναχιοναλ
Πριϖαδο ψ υνο δε λοσ χυεστιοναµιεντοσ χεντραλεσ θυε σε φορµυλαραν
εσ α λα εξιστενχια ψ λιµιταχι⌠ν χονχεπτυαλ δελ ∆ΕΛΙΤΟ ΠΟΛΙΤΙΧΟ
ϕυντο α λα ποστυλαχι⌠ν δε υνα δε νιχι⌠ν αµπλια δε λα ινστιτυχι⌠ν
δελ ασιλο.
Λα περσεχυχι⌠ν χοµο ελεµεντο συβϕετιϖο. Ινδιϖιδυαλ ψ χολεχτιϖα
Ελ ασιλο ναχε εν Γρεχια ψ σιγνι! χα αθυελλο θυε νο πυεδε σερ
χαπτυραδο, πορθυε συβψαχε λα ιδεα δε λυγαρ ινϖιολαβλε. Λα µαψορα
δε λοσ δοχτριναριοσ ιδεντι! χαν δοσ ελεµεντοσ εν ελ ινστιτυτο. Υνο
συβϕετιϖο: λα περσεχυχι⌠ν δε υν συϕετο. Οτρο οβϕετιϖο: λα προτεχχι⌠ν
εν υν λυγαρ δετερµιναδο δε λα χοµυνιδαδ.
∆ετρ〈σ δε χαδα υνο δε εστοσ τρεσ συπυεστοσ ηαψ υν
συϕετο θυε ηα τενιδο θυε µιγραρ ο θυε σε ηα ϖιστο δεσπλαζαδο
δελ τερριτοριο θυε οχυπαβα, πορ λο θυε χυαλεσθυιερα δε ελλοσ σον
µεδιοσ απτοσ νο σ⌠λο παρα λιβεραρσε δε συσ περσεγυιδορεσ σινο παρα
ποδερ γοζαρ, χοµο τοδο συϕετο δε δερεχηο, δε λασ φαχυλταδεσ θυε
ελ δερεχηο ιντερναχιοναλ λεσ ρεχονοχε χοµο περσονα. Εσ θυε ελ
δενοµιναδορ χοµν δε εστοσ τρεσ φεν⌠µενοσ, εσ λα περσεχυχι⌠ν πορ
χυεστιονεσ πολτιχασ, ιδεολ⌠γιχασ, ρελιγιοσασ, ραχιαλεσ, αµβιενταλεσ,
1 Προφεσορα, Λιχενχιαδα ψ Αβογαδα. ∆οχεντε δε λασ χ〈τεδρασ
δε ∆ερεχηο Χιϖιλ ΙΙ ψ ∆ερεχηο Ιντερναχιοναλ Πριϖαδο δε λα Φαχυλταδ δε
Χιενχιασ Εχον⌠µιχασ ψ ϑυρδιχασ−Υνλπαµ−Εµαιλ: φαµιλιαγραχιαµαρτινεζ≅
ψαηοο.χοµ.αρ
204
εχον⌠µιχασ, ϖιολενχια γενεραλιζαδα, ετχ. ψ, χοµο χονσεχυενχια δε
ελλο, λα νεχεσιδαδ ϕυστι χαβλε ψ ραχιοναλ δελ περσεγυιδο δε ενχοντραρ
υν εσταδο θυε χυστοδιε ψ προτεϕα συσ δερεχηοσ εσενχιαλεσ, αντε λα
ινµινεντε πυεστα εν πελιγρο δε ελλοσ πορ παρτε δε θυιενεσ, µυχηασ
ϖεχεσ εν νοµβρε δελ γοβιερνο δε υνα ναχι⌠ν, πρετενδεν αχτυαρ.
Εν δε νιτιϖα, εσταµοσ φρεντε α υνα µιγραχι⌠ν ινδιϖιδυαλ
ο χολεχτιϖα δε συϕετοσ ϖυλνεραβλεσ θυε δεχιδεν µυδαρσε δεσδε ελ
τερριτοριο δε λα ναχι⌠ν θυε ηαβιταν, ηαχια οτρο εσπαχιο φσιχο δεντρο
δε λα χοµυνιδαδ ιντερναχιοναλ, δεϕανδο αφεχτοσ, βιενεσ, τραβαϕοσ,
ηιστορια, φαµιλια, ετχ. Σε ασοχια αλ ασιλο χον λα περσεχυχι⌠ν ινδιϖιδυαλ,
ψ αλ ρεφυγιο χον λα χολεχτιϖα, αυνθυε ελ λµιτε ψ λα δετερµιναχι⌠ν εσ
διφυσα.
Χυανδο λοσ περσεγυιδοσ χονφορµαν υν γρυπο θυε γενερα
υν µοϖιµιεντο µασιϖο δε περσονασ εν ιδντιχασ χονδιχιονεσ, ελλο
χονστιτυψε υν ηεχηο νοτοριο εν τρµινοσ ϕυρδιχοσ, θυε νο ρεθυιερε
δεµοστραχι⌠ν, πορ λο θυε θυιενεσ λο ιντεγραν χαλι χαν χοµο
ρεφυγιαδοσ πριµα φαχιε.
Λοσ πασεσ λατινοαµεριχανοσ θυε ηαν παδεχιδο α λο λαργο δε
συ ηιστορια υν σιννµερο δε γολπεσ δε εσταδο, θυε λοσ λλεϖαρα δυραντε
ταντο τιεµπο α τρανσιταρ εταπασ νο δεµοχρ〈τιχασ ψ αυτοριταριασ, χον
συπρεσι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ πολτιχασ ψ παρτιδοσ, ηαν σιδο ελ µοτορ
γενεραδορ δελ ινστιτυτο θυε χονοχεµοσ χοµο ασιλο. Α λα παρ δε
στε, θυε ταντα ρεπερχυσι⌠ν ηα τενιδο, σε ηα εξτενδιδο ταµβιν ελ
σιµπλε εξιλιο ϖολυνταριο δε θυιενεσ, εν εσα εταπα σοχιοηιστ⌠ριχα
σε χονσιδεραβαν συϕετοσ σοχιαλεσ ρεχηαζαδοσ ο, πορ λο µενοσ,
χυεστιοναδοσ εν λα ⌠ρβιτα δε λα σοχιεδαδ θυε ιντεγραβαν. Αρτιστασ,
αχτορεσ, εσχριτορεσ, περιοδιστασ, ποετασ, προφεσιοναλεσ θυε πορ συ τιντε
ιδεολ⌠γιχο δε υν µοδο υ οτρο τερµιναρον σιενδο προηιβιδοσ ψ, πορ
λο ταντο, εξχλυιδοσ δε χυαλθυιερ ποσιβιλιδαδ δε τραβαϕαρ ο δεσαρρολλαρ
αχτιϖιδαδεσ λχιτασ µιεντρασ εστε τιπο δε γοβιερνοσ µυχηασ ϖεχεσ
ιντενταβα εχηαρ µανο δε λα δεσαπαριχι⌠ν δε περσονασ, οπταρον πορ
παρτιρ βυσχανδο νυεϖοσ δεστινοσ παρα σ ψ συ φαµιλια (εν Αργεντινα
πυεδεν χιταρσε λοσ χασοσ δε Μερχεδεσ Σοσα, Μαρτα Βιανχηι, Λυισ
Βρανδονι, Ναχηα Γυεϖαρα, Φερνανδο Πινο Σολανασ, Ηχτορ Αλτεριο,
Ηοραχιο Γυαραν, Πιερο ψ µυχηοσ µ〈σ)
Μοδαλιδαδεσ δε ασιλο
Εν ελ µαρχο δελ χοντεξτο ηιστ⌠ριχο ρεσε〉αδο, συργε λα
γυρα δελ ασιλο εν συσ δοσ ϖαριαντεσ: διπλοµ〈τιχο ψ τερριτοριαλ. ∆ε
µοδο γενριχο, θυεδαν ατραπαδοσ πορ λα δενοµιναχι⌠ν δε Ασιλο
Πολτιχο πορ σερ, εν συστανχια, υνα χυεστι⌠ν πολτιχα ο ιδεολ⌠γιχα εν
λα θυε σε φυνδαν.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA