La aplicación de la lesión subjetiva y de los vicios de la voluntad

AutorEsteban R. Hess, Esteban Louge Emiliozzi, José Martín Zárate
Páginas1-24
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΛΑ ΑΠΛΙΧΑΧΙΝ ∆Ε ΛΑ ΛΕΣΙΝ
ΣΥΒϑΕΤΙςΑ Ψ ∆Ε ΛΟΣ ςΙΧΙΟΣ ∆Ε ΛΑ
ςΟΛΥΝΤΑ∆ Α ΛΑΣ ΤΡΑΝΣΑΧΧΙΟΝΕΣ
ΕΣΤΕΒΑΝ Ρ. ΗΕΣΣ1
ΕΣΤΕΒΑΝ ΛΟΥΓΕ ΕΜΙΛΙΟΖΖΙ2
ϑΟΣ⊃ Μ. ΖℑΡΑΤΕ3
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
ν λα δοχτρινα ψ λα ϕυρισπρυδενχια δε νυεστρο πασ σε ηα γενεραδο υν
δεβατε µυψ ιντερεσαντε αχερχα δε λα ποσιβιλιδαδ δε πλαντεαρ λα νυλι−
δαδ −ο ελ ρεαϕυστε− δε υν αχυερδο τρανσαχχιοναλ θυε σε διχε αφεχταδο
πορ ελ ϖιχιο δε λεσι⌠ν συβϕετιϖα. Χονφορµε σε ϖερ〈 µ〈σ αδελαντε, ελ
τεµα εστ〈 ινσταλαδο δεσδε ηαχε ϖαριοσ α〉οσ, περο εν τιεµποσ ρεχιεντεσ ηα συσχι−
ταδο υν ρενοϖαδο ιντερσ χον µοτιϖο δε υν φαλλο διχταδο πορ λα Σαλα Η δε λα
Χ〈µαρα Ναχιοναλ Χιϖιλ, εν ελ θυε δοσ δε συσ µιεµβροσ σε προνυνχιαρον εν
χοντρα δε λα απλιχαχι⌠ν δε λα λεσι⌠ν α λοσ αχυερδοσ τρανσαχχιοναλεσ χον λοσ µα−
τιχεσ θυε λυεγο ϖερεµοσ−, µιεντρασ θυε ελ ρεσταντε προπυσο λα σολυχι⌠ν ινϖερ−
σα4.
1 ∆οχεντε ε Ινϖεστιγαδορ δελ ∆επαρταµεντο δε ∆ερεχηο Πριϖαδο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερε−
χηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ.
2 ∆οχεντε ε Ινϖεστιγαδορ δελ ∆επαρταµεντο δε ∆ερεχηο Πριϖαδο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερε−
χηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ.
3 ∆οχεντε ε Ινϖεστιγαδορ δελ ∆επαρταµεντο δε ∆ερεχηο Πριϖαδο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερε−
χηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ.
4 ΧΝΧιϖ., Σαλα Η, 02/09/2009, Σαλασ χ. Γ⌠µεζ, ΛΛ, 2009−Ε−540, χον νοτα αλ πιε δε Λυισ
∆ανιελ Χροϖι ↵Εσ ποσιβλε λα ανυλαχι⌠ν δελ αχυερδο τρανσαχχιοναλ πορ ελ ϖιχιο δε λεσι⌠ν?. Ελ
φαλλο ταµβιν φυε χοµενταδο πορ Σαντοσ Χιφυεντεσ εν ελ τραβαϕο Λα τρανσαχχι⌠ν ψ λα λεσι⌠ν
συβϕετιϖα, ΛΛ, 2009−Φ, 702 ψ πορ Ρυβν Χοµπαγνυχχι δε Χασο εν Νυλιδαδ δε λα τρανσαχ−
χι⌠ν. ↵Λεσι⌠ν ο δολο?, ∆.ϑ., 17.03.2010, 621.
Ε
2 Ηεσσ Λουγε − Ζ〈ρατε
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
Λα χυεστι⌠ν εσ συµαµεντε ιντερεσαντε εν ραζ⌠ν δε λοσ αγυδοσ φυνδαµεντοσ
θυε σε ηαν ϖερτιδο δεσδε υνα ψ οτρα ποστυρα, ψ αλ µισµο τιεµπο ρεϖιστε υνα
γραν ιµπορτανχια πρ〈χτιχα δεβιδο α λα χαντιδαδ δε αχυερδοσ τρανσαχχιοναλεσ θυε
σε χελεβραν. Ψ α τοδο ελλο σε συµα, χοµο ελεµεντο αδιχιοναλ θυε χοντριβυψε α
αχρεχενταρ ελ ιντερσ δε εστα τεµ〈τιχα, θυε λα µαψορ παρτε δε εστοσ ρεχλαµοσ σε
οριγιναν εν σινιεστροσ δελ τρ〈νσιτο (εν θυε πορ λο γενεραλ ιντερϖιενεν χοµπα〉ασ
ασεγυραδορασ, χον περσοναλ χαπαχιταδο παρα συ λαβορ), πορ λο χυαλ λα ρεσπυεστα
θυε σε βρινδε α εστε ιντερρογαντε ιντερεσα διρεχταµεντε α λασ ϖχτιµασ δε ταλεσ
ινφορτυνιοσ.
Εν ελ πρεσεντε τραβαϕο βρινδαρεµοσ νυεστρα προπια ϖισι⌠ν αχερχα δε εστα
χυεστι⌠ν ταν δεβατιδα, αντιχιπανδο δεσδε αηορα παρα φαχιλιταρ λα χοµπρενσι⌠ν
αλ λεχτορ− θυε αδηεριµοσ α λα ποστυρα θυε εντιενδε θυε λα λεσι⌠ν εσ απλιχαβλε α
λασ τρανσαχχιονεσ.
Ιντενταρεµοσ σερ βρεϖεσ αλ µενχιοναρ λοσ αργυµεντοσ θυε σε ηαν ϖερτιδο
δεσδε υνα ψ οτρα χορριεντε, ρεµιτιενδο παρα συ προφυνδιζαχι⌠ν α λο διχηο πορ
λοσ αυτορεσ ο φαλλοσ θυε ιρεµοσ χιτανδο.
Πορ ελ χοντραριο, προχυραρεµοσ αβορδαρ χον αλγο µ〈σ δε δετενιµιεντο αλγυ−
νοσ ασπεχτοσ θυε νο ηαν σιδο ταν τρανσιταδοσ, χοµο σον αθυελλασ χιρχυνστανχιασ
θυε α νυεστρο εντενδερ− δεβεν τοµαρσε εν χυεντα παρα εϖαλυαρ σι εν υν χασο
χονχρετο ελ αχυερδο τρανσαχχιοναλ σε ενχυεντρα αφεχταδο πορ ελ ϖιχιο δε λεσι⌠ν.
Ταµβιν νοσ ρεφεριρεµοσ α λα ποσιβιλιδαδ δε πλαντεαρ λα νυλιδαδ δε λοσ
αχυερδοσ τρανσαχχιοναλεσ χον φυνδαµεντο εν οτροσ ϖιχιοσ ψ, παρτιχυλαρµεντε,
λασ διφιχυλταδεσ θυε σε πρεσενταν α λα ηορα δε δισχερνιρ χυ〈λ εσ λα φροντερα εντρε
λοσ χλ〈σιχοσ ϖιχιοσ δε λα ϖολυνταδ (ερρορ, δολο ψ ϖιολενχια) ψ λα λεσι⌠ν.
1. ΛΑΣ ∆ΙΣΤΙΝΤΑΣ ΠΟΣΤΥΡΑΣ Ψ ΣΥΣ ΦΥΝ∆ΑΜΕΝΤΟΣ. ΝΥΕΣΤΡΑ ΟΠΙΝΙΝ
∆εντρο δε λα ποστυρα θυε νιεγα λα ποσιβιλιδαδ δε απλιχαρ ελ ϖιχιο δε λεσι⌠ν α
λοσ αχυερδοσ τρανσαχχιοναλεσ ενχοντραµοσ διϖερσοσ φαλλοσ5 ψ λα οπινι⌠ν δε αλ−
5 Ασ, πορ εϕεµπλο, εν ελ πρεχεδεντε δε λα ΧΝΧιϖ., Σαλα ∆, 20/4/1981, ςιχεντε χ. Λνεα
δε Τρανσπορτεσ 71, Ε∆ 94−762, σε διχε εξπρεσαµεντε θυε υνα τρανσαχχι⌠ν νο πυεδε σερ ατα−
χαδα πορ ελ ϖιχιο δε λεσι⌠ν. Εξιστεν οτροσ πρεχεδεντεσ θυε ιµπλχιταµεντε χονδυχιραν αλ
µισµο ρεσυλταδο, πορ χυαντο εν λοσ µισµοσ σε αφιρµ⌠ θυε νο εσ δε λα εσενχια δε λα τρανσαχ−
χι⌠ν θυε λοσ σαχριφιχιοσ δε αµβασ παρτεσ σεαν εθυιϖαλεντεσ: ΧΝΧιϖ., Σαλα Β, 21/6/1988, Ρο−
σανο χ. Χοµισι⌠ν Μυνιχιπαλ δελα ςιϖιενδα, ΛΛ 1989−Β−563, χον χοµενταριο αλ πιε δε Φλιξ

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR