Análisis trialista del seguro automotor obligatorio

Autor:Fernando Ronchetti
Páginas:1-17
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΑΝΑΛΙΣΙΣ ΤΡΙΑΛΙΣΤΑ ∆ΕΛ ΣΕΓΥΡΟ
ΑΥΤΟΜΟΤΟΡ ΟΒΛΙΓΑΤΟΡΙΟ
Φερνανδο Ρονχηεττι
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο
1. Ιντροδυχχι⌠ν
λ προπ⌠σιτο δελ πρεσεντε τραβαϕο εσ δεµοστραρ χ⌠µο σε ενριθυεχε λα
περσπεχτιϖα δε υν τεµα εν χονχρετο, δεσδε ελ αν〈λισισ Τριαλιστα1. Ελ
τεµα εσχογιδο νο εσ δε µι εσπεχιαλιδαδ, χοµο ταµποχο εσ µι
οβϕετιϖο φιναλ αγοταρ λασ ποσιβιλιδαδεσ θυε ελ µισµο οφρεχε.
Λα πρετενσι⌠ν εσ λα δε δεσαρρολλαρ ελ αν〈λισισ ιυσφιλοσ⌠φιχο εν συ χοµπλεϕιδαδ
πυρα, παρα αβριρ ελ αµπλιο πανοραµα θυε ασ σε δεσπλιεγα αντε τοδο φεν⌠µενο
ϕυρδιχο.
2. Προβλεµ〈τιχα δε λα φαλτα δε ρεπαραχι⌠ν δε δα〉οσ πορ αχχιδεντεσ δε
τρ〈νσιτο
Εσ δε φρεχυεντε διφυσι⌠ν λα ινφορµαχι⌠ν εσταδστιχα δε θυε λα πρινχιπαλ χαυσα
δε µορταλιδαδ εν νυεστρο πασ σον λοσ αχχιδεντεσ δε τρ〈νσιτο2. Υν νδιχε
1Λα Τεορα Τριαλιστα δελ Μυνδο ϑυρδιχο φυε ελαβοραδα πορ Ωερνερ Γολδσχηµιδτ εν 1960, ψ σε
χοµπλεµεντα χον λοσ δεσαρρολλοσ αχτυαλεσ, χοντενιδο φυνδαµενταλµεντε εν λασ οβρασ δε Μιγυελ ℑνγελ
Χιυρο Χαλδανι.
2Ελ αυµεντο δελ παρθυε αυτοµοτριζ ψ, χονσεχυεντεµεντε ελ δε ϖχτιµασ δε αχχιδεντεσ δε τρ〈νσιτο σον
ηεχηοσ θυε ηαν ινγρεσαδο α λα χατεγορα δε νοτοριοσ, δε αλλ θυε νο σεα ινδισπενσαβλε ρεχυρριρ α δατοσ
εσταδστιχοσ παρα χονϖενχερνοσ δε λο χοτιδιανο. Χοµο ταµποχο, πορ σερ οστενσιβλε, θυε ελ αχχιδεντε δε
λα χιρχυλαχι⌠ν προϖοχα δα〉οσ, λασ µ〈σ δε λασ ϖεχεσ νο ρεπαραδοσ ο ινσυφιχιεντεµεντε ρεπαραδοσ
(Στιγλιτζ Ρυβν−Στιγλιτζ Γαβριελ, Σεγυρο αυτοµοτορ οβλιγατοριο, Αβελεδο Περροτ, Βσ. Ασ. 1993, π〈γ.
11).
Ε
2 Φερνανδο Ρονχηεττι
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
σεµεϕαντε πυεδε ατριβυιρσε α οτροσ δα〉οσ (µατεριαλεσ ψ µοραλεσ) θυε παδεχε
νυεστρα ποβλαχι⌠ν, προϖοχαδοσ πορ εστα µισµα ραζ⌠ν.
Χοµο ρεσπυεστα αλ προβλεµα ψ αδεµ〈σ δε λα χαµπα〉α δε χονχιεντιζαχι⌠ν
θυε σοστιενεν ελ γοβιερνο ναχιοναλ ψ αλγυνασ οργανιζαχιονεσ νο
γυβερναµενταλεσ, ινστανδο α λα χοµυνιδαδ α ινχρεµενταρ λα πρεχαυχι⌠ν ταντο
δε χονδυχτορεσ χοµο δε πεατονεσ, σε προψεχτ⌠ ηαχε ψα ϖαριοσ α〉οσ, λα
οβλιγατοριεδαδ δε χοντραταρ πορ παρτε δε τοδο τιτυλαρ δε δοµινιο δε
αυτοµοτορεσ, υν σεγυρο δε ρεσπονσαβιλιδαδ χιϖιλ ηαχια τερχεροσ.
Ελ σεγυρο νο σολαµεντε εστ〈 δεστιναδο α εϖιταρ ελ ριεσγο δε λα ινσολϖενχια
δελ ρεσπονσαβλε δε ρεπαραρ ιντεγραλµεντε λοσ περϕυιχιοσ χαυσαδοσ, σινο θυε
δεβε χοντριβυιρ α ρεδυχιρ λα σινιεστραλιδαδ, ψα θυε πονε εν φυνχιοναµιεντο υνα
λ⌠γιχα εχον⌠µιχα θυε ηαβρ〈 δε προχυραρ ηαχερ µ〈σ εφιχιεντε λα πρεϖενχι⌠ν δε
λοσ δα〉οσ.
Λοσ δατοσ δε λα ρεαλιδαδ σιγυεν δεµοστρανδο θυε λοσ ρεµεδιοσ νο ηαν σιδο
εφιχαχεσ. Λοσ φαχτορεσ θυε ηαν ηεχηο φραχασαρ εστασ σολυχιονεσ σον ταν διϖερσοσ
χοµο χοµπλεϕα εσ λα σοχιεδαδ. Σιν εµβαργο, µε δεδιχαρ α αναλιζαρ εν εστε
τραβαϕο σι ελ σεγυρο αυτοµοτορ οβλιγατοριο εσ αν υν προδυχτο νορµατιϖο
αδεχυαδο.
3. Αν〈λισισ τριαλιστα: λασ χυεστιονεσ δε λενγυαϕε
Νεχεσαριαµεντε υν µισµο ϖοχαβλο ηαβρ〈 δε δεσιγναρ ϖαριοσ οβϕετοσ ψ, α λα
ϖεζ, διστιντοσ ασπεχτοσ δε εσοσ οβϕετοσ. ∆εσδε ελ ρεαλισµο γεντιχο σε
χοµπρενδε θυε ελ συϕετο δεσ−χυβρε αλ οβϕετο, ψ πορ λο ταντο, σε ασυµε ελ
αβορδαϕε δε λα ρεαλιδαδ δεσδε διστιντασ περσπεχτιϖασ.
∆εβεµοσ τενερ πρεσεντε πυεσ, θυε λασ παλαβρασ σον µυλτϖοχασ ψ θυε συσ
σιγνιφιχαδοσ πυεδεν σερ εµπλεαδοσ δε µανερα δεσλεαλ ο δεσϖιαδα εν
τρµινοσ γολδσχηµιδτιανοσ− παρα προϖοχαρ δετερµιναδασ εµοχιονεσ
φαϖοραβλεσ ο δεσφαϖοραβλεσ− εν ελ ιντερλοχυτορ.
Πορ µενχιοναρ υν εϕεµπλο θυε περµιτε αδϖερτιρ λα ιµπορτανχια δε εστα
αχλαραχι⌠ν πρελιµιναρ, τοµεµοσ ελ χασο δελ δενοµιναδο σεγυρο δε ϖιδα. Αλ
χοντραταρ υν σεγυρο δε ϖιδα νο σε ασεγυρα λα ϖιδα δε υνα περσονα εν παρτιχυλαρ
χοµο παρεχε δενοταρ λα εξπρεσι⌠ν ϖερβαλ− σινο θυε σε ασεγυρα νιχαµεντε ελ

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA