El abuso del derecho, aspectos teóricos y prácticos

AutorEsteban R. Hess, Esteban Louge Emiliozzi, José Martín Zarate
Páginas1-40
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΕΛ ΑΒΥΣΟ ∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ, ΑΣΠΕΧΤΟΣ
ΤΕΟΡΙΧΟΣ Ψ ΠΡΑΧΤΙΧΟΣ
ΕΣΤΕΒΑΝ Ρ. ΗΕΣΣ
ΕΣΤΕΒΑΝ ΛΟΥΓΕ ΕΜΙΛΙΟΖΖΙ
ϑΟΣ⊃ Μ. ΖℑΡΑΤΕ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
λ ινιχιαρ υν τραβαϕο ρεχιεντεµεντε πυβλιχαδο1 σε〉αλ〈βαµοσ θυε ελ
ινστιτυτο δελ αβυσο δελ δερεχηο ηα δαδο λυγαρ α υνα σιτυαχι⌠ν πα−
ραδ⌠ϕιχα, ψα θυε νο οβσταντε λα ενορµε ιµπορτανχια αχτυαλ δε λα
φιγυρα, λα δοχτρινα ψ λα ϕυρισπρυδενχια σιγυεν εξηιβιενδο µυψ
µαρχαδασ διφερενχιασ εν τορνο α αλγυνοσ δε συσ ασπεχτοσ χεντραλεσ, χοµο εσ
εντρε οτροσ− ελ δε συ νατυραλεζα ϕυρδιχα. Εστα οβσερϖαχι⌠ν σε ρειτερα εν οτρο
τραβαϕο δε µυψ ρεχιεντε πυβλιχαχι⌠ν θυε ταµβιν ϖερσα σοβρε λα νατυραλεζα ϕυ−
ρδιχα δελ αβυσο δελ δερεχηο2. Εσ ασ, θυε διχηα οβσερϖαχι⌠ν νοσ λλεϖ⌠ εν λα
πυβλιχαχι⌠ν ινδιχαδα− α ινδαγαρ αχερχα δε εστα ιντερεσαντε χυεστι⌠ν, α λα θυε
δεβιµοσ αντεπονερ οτρασ παρα εξπονερ µ〈σ χλαραµεντε νυεστρα ποσιχι⌠ν, ταλεσ
χοµο ελ χονχεπτο δελ ινστιτυτο, λοσ χριτεριοσ παρα συ δετερµιναχι⌠ν ψ συ εϖολυ−
χι⌠ν ηιστ⌠ριχα εν νυεστρο πασ α νιϖελ δοχτριναριο, ϕυρισπρυδενχιαλ ψ λεγισλατιϖο.
Εν εστα οπορτυνιδαδ, µοϖιδοσ α ρεφλεξιοναρ νυεϖαµεντε αχερχα δελ αβυσο
δελ δερεχηο, ρετοµαρεµοσ µυψ σινττιχαµεντε πορ σερ υν πυντο δε παρτιδα
1 Ελ τραβαϕο σε τιτυλα Λα Νατυραλεζα ϑυρδιχα δελ Αβυσο δελ ∆ερεχηο ψ πυεδε χονσυλταρσε
εν εστα µισµα Ρεϖιστα ∆ιγιταλ δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ
Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ ϖολ. 18/2010.
2 Σε τρατα δελ αρτχυλο δε ΠΡΙΕΤΟ ΜΟΛΙΝΕΡΟ, Ραµιρο ϑ., τιτυλαδο Λασ τρεσ διµενσιονεσ
αξιολ⌠γιχασ δελ αβυσο δελ δερεχηο, Λα Λεψ, εϕεµπλαρ δελ δα 08/10/2010, π〈γ. 1 ψ σσ.
Α
2 Ηεσσ Λουγε Εµιλιοζζι − Ζ〈ρατε
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
νεχεσαριο− αλγυνασ δε λασ χονχλυσιονεσ α λα θυε αρριβ〈ραµοσ εν εσα οπορτυνι−
δαδ, περο λυεγο αϖανζαρεµοσ σοβρε οτρασ µ〈σ ϖινχυλαδασ α λασ προψεχχιονεσ
πρ〈χτιχασ δε λα φιγυρα, τενιενδο εν µιρασ συ ινϖοχαχι⌠ν ψ απλιχαχι⌠ν πορ αβογα−
δοσ ψ ϕυεχεσ.
1. ΧΟΝΧΕΠΤΟ Ψ ΝΑΤΥΡΑΛΕΖΑ ϑΥΡ⊆∆ΙΧΑ
Υνα χυεστι⌠ν θυε δεσδε σιεµπρε ηα πρεοχυπαδο α λοσ ϕυριστασ εσ λα δε σαβερ
σι λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ πυεδεν εϕερχερσε χοµο ελ τιτυλαρ θυιερα, σεγν συ
ιντερσ; ο σι, πορ ελ χοντραριο, διχηο εϕερχιχιο ηα δε ρεχονοχερ λµιτεσ παρα εϖι−
ταρ εξχεσοσ, αβυσοσ, δα〉οσ3.
Χοµο πυεδε οβσερϖαρσε, ελ ιντερρογαντε νο εστ〈 διριγιδο αλ εϕερχιχιο δε υν
δερεχηο εν παρτιχυλαρ, σινο θυε αβαρχα λα γενεραλιδαδ δε λοσ δερεχηοσ.
Λα ρεσπυεστα α εστα πρεγυντα ηα ιδο ϖαριανδο χοµο χονσεχυενχια δε λοσ
χαµβιοσ φιλοσ⌠φιχοσ ψ πολτιχοσ θυε α συ ϖεζ ρεπερχυτιερον εν λασ ϖαλοραχιονεσ
ϕυρδιχασ. Εν ελ σιγλο ΞΙΞ, χαραχτεριζαδο πορ ιδεασ λιβεραλεσ ψ πορ ελ απεγο αλ
τεξτο δε λα λεψ, σε προπιχιαβα υν εϕερχιχιο λιβρε δε λοσ δερεχηοσ, σιν ρεστριχχιο−
νεσ νι χορταπισασ, νι µ〈σ χριτεριο θυε ελ θυε συ τιτυλαρ θυισιερα ιµπριµιρλε4.
Χοµο απυντα Βορδα, λοσ ϕυριστασ λιβεραλεσ χονσιδεραβαν θυε σολο λα λεψ πυεδε ψ
δεβε µαρχαρ ελ λµιτε δε λασ αχτιϖιδαδεσ δελ ηοµβρε; µιεντρασ λασ περσονασ αχ−
τεν δεντρο δε αθυελλοσ λµιτεσ, νο ηαψ πορ θυ ινϖεστιγαρ συ ιντενχι⌠ν ο πρεο−
χυπαρσε πορ ελ περϕυιχιο συφριδο πορ τερχεροσ5. Εν ελ σιγλο ΞΞ, εν ελ θυε ϖιερον
λα λυζ ιδεασ σολιδαριστασ θυε ρεαχχιοναρον χοντρα ελ ινδιϖιδυαλισµο δεχιµον⌠−
νιχο, λα ρεσπυεστα α λα πρεγυντα ινιχιαλ ϖαρι⌠ συστανχιαλµεντε, δανδο λυγαρ α λα
δοχτρινα δελ αβυσο δελ δερεχηο, σεγν λα χυαλ σε εντιενδε θυε λοσ δερεχηοσ συβ−
ϕετιϖοσ νο σον αβσολυτοσ, σινο θυε εστ〈ν λιµιταδοσ πορ λοσ δερεχηοσ ψ λοσ ϕυστοσ
3 ΜΟΣΣΕΤ ΙΤΥΡΡΑΣΠΕ ϑοργε, Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ νορµασ χοµπλεµενταριασ. Αν〈λισισ δοχ−
τριναλ ψ ϕυρισπρυδενχιαλ, Αλβερτο ϑ. Βυερεσ (διρ.), Ελενα Ι. Ηιγητον (χοορδ.), 2♠ ρειµπρεσι⌠ν,
Βυενοσ Αιρεσ, Ηαµµυραβι, 2007, Τ. 3Α, π〈γ. 117.
4 ΜΟΣΣΕΤ ΙΤΥΡΡΑΣΠΕ ϑοργε, Χ⌠διγο..., χιτ., π〈γ. 117; ΤΡΙΓΟ ΡΕΠΡΕΣΑΣ Φλιξ Α ψ
ΛΟΠΕΖ ΜΕΣΑ Μαρχελο ϑ., Τραταδο δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ χιϖιλ, 1♠ εδιχι⌠ν 1♠ ρειµπρεσι⌠ν,
Βυενοσ Αιρεσ, Λα Λεψ, 2005, Τ. Ι, π〈γ. 258 ψ σιγ.
5 ΒΟΡ∆Α Γυιλλερµο Α., Τραταδο δε δερεχηο Χιϖιλ, Παρτε Γενεραλ, 13♠ εδιχι⌠ν αχτυαλιζαδα
πορ Γυιλλερµο ϑ. Βορδα, Βυενοσ Αιρεσ, Λα Λεψ, 2008, Τ. Ι, π〈γ. 42; δελ µισµο αυτορ Λα ρε−
φορµα δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ. Αβυσο δελ δερεχηο, Ε∆−29−723 ψ σιγ.
Ελ αβυσο δελ δερεχηο 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ιντερεσεσ δε λοσ δεµ〈σ µιεµβροσ δε λα χοµυνιδαδ6.
Λο εξπυεστο νοσ περµιτε εσβοζαρ υν χονχεπτο δελ αβυσο δελ δερεχηο αφιρ−
µανδο θυε σε τρατα δε υν ποστυλαδο προπιο δε υνα ϖισι⌠ν σολιδαριστα δελ µυνδο
ϕυρδιχο, ελ χυαλ, φρεντε αλ ιντερρογαντε δε σι λοσ δερεχηοσ δεβεν ρεχονοχερ αλ−
γν λµιτε εν συ εϕερχιχιο, λο χοντεστα αφιρµατιϖαµεντε, προχυρανδο εϖιταρ εξ−
χεσοσ εν σαλϖαγυαρδα δε λοσ ϕυστοσ ιντερεσεσ δε λοσ δεµ〈σ ινδιϖιδυοσ.
Ηα δε ρεχορδαρσε θυε ελ ιντερρογαντε πλαντεαδο αλ ινιχιο δε εστε απαρταδο εσ
δε χαρ〈χτερ γενεραλ, πορ εσταρ ρεφεριδο α τοδοσ λοσ δερεχηοσ ψ νο α υνο εν παρτι−
χυλαρ. Ασ λασ χοσασ, λα ρεσπυεστα ταµβιν εσ νεχεσαριαµεντε γενεραλ. Εν ταλ
σεντιδο, εξπλιχα Μοσσετ Ιτυρρασπε θυε ελ 〈µβιτο δελ πρινχιπιο αναλιζαδο αβαρχα
τοδο ελ ∆ερεχηο, δεσδε λασ περσονασ ηαστα λασ συχεσιονεσ, χον ινχιδενχια ταν−
το εν λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ πατριµονιαλεσ οβλιγαχιονεσ, χοντρατοσ ψ δερε−
χηοσ ρεαλεσ− χοµο εν λοσ εξτραπατριµονιαλεσ δερεχηοσ δε λα περσοναλιδαδ ψ δε
φαµιλια− ψ εν λοσ θυε παρτιχιπαν δε αµβοσ χαραχτερεσ, χοµο εσ ελ χασο δε λοσ
δερεχηοσ ιντελεχτυαλεσ ο δε λα προπιεδαδ ινµατεριαλ ινϖεντοσ, δεσχυβριµιεν−
τοσ, δισε〉οσ, ετχ...7.
Εστα νοτα νοσ ρεφεριµοσ α λα γενεραλιδαδ− δετερµινα θυε ελ αβυσο δελ δερε−
χηο σε εριϕα εν υνα ιδεα ρεχτορα ο, εν οτρασ παλαβρασ, εν υν πενσαµιεντο διρεχ
τορ δε υνα ρεγυλαχι⌠ν εξιστεντε ο ποσιβλε. Ασ λασ χοσασ, σιενδο θυε εστοσ χον−
χεπτοσ σον λοσ θυε δεφινεν α λοσ πρινχιπιοσ γενεραλεσ δελ δερεχηο8, νο δυδαµοσ
δε θυε ελ αβυσο δελ δερεχηο χονστιτυψε υνο δε ελλοσ, ψ αλλ ραδιχα συ ϖερδαδερα
νατυραλεζα ϕυρδιχα9. Εστα χονχλυσι⌠ν εσ ρελεϖαντε πυεσ νοσ περµιτε α συ ϖεζ
αφιρµαρ θυε λα φυνχι⌠ν δελ αβυσο δελ δερεχηο χοινχιδιρ〈 χον λα δε λοσ πρινχι−
6 ΒΟΡ∆Α Γυιλλερµο Α., πρ⌠λογο α λα οβρα δε ΦΕΡΝℑΝ∆ΕΖ ΣΕΣΣΑΡΕΓΟ Χαρλοσ, Αβυ−
σο δελ δερεχηο, Βυενοσ Αιρεσ, Αστρεα, 1992, π〈γ. ΙΞ; ΡΙςΕΡΑ ϑυλιο Χ., Ινστιτυχιονεσ δε
δερεχηο χιϖιλ. Παρτε γενεραλ, Σεγυνδα εδιχι⌠ν αχτυαλιζαδα, Βυενοσ Αιρεσ, Αβελεδο Περροτ,
1998, Τ. Ι, π〈γ. 316; ΜΟΣΣΕΤ ΙΤΥΡΡΑΣΠΕ ϑοργε, Χ⌠διγο..., χιτ., π〈γ. 118; ΜΟΡΕΛΛΟ
Αυγυστο Μ., Ελ αβυσο δελ δερεχηο. Νυεϖασ διµενσιονεσ ψ διφερεντεσ περσπεχτιϖασ, εν ∆ε−
ρεχηο Πριϖαδο, λιβρο ηοµεναϕε α Αλβερτο ϑ. Βυερεσ, , Οσχαρ ϑ. Αµεαλ (διρ.), ∆ορα Μ. Γεσυαλδι
(χοορδ.), Βυενοσ Αιρεσ, Ηαµµυραβι, 2001, π〈γ. 51 ψ σιγ., εσπ. 57.
7 ΜΟΣΣΕΤ ΙΤΥΡΡΑΣΠΕ, ϑοργε, Χ⌠διγο..., χιτ., π〈γ. 121.
8 ΡΙςΕΡΑ ϑυλιο Χ., Ινστιτυχιονεσ..., χιτ., Τ. Ι, π〈γ. 141.
9 Χοµο εξπλιχ〈βαµοσ εν νυεστρο αντεριορ τραβαϕο, σι βιεν υνα ιµπορταντε χορριεντε δε οπι−
νι⌠ν α λα θυε αδηεριµοσ− εντιενδε θυε ελ αβυσο δελ δερεχηο εσ υν πρινχιπιο γενεραλ δελ δε−
ρεχηο, εξιστε οτρα ποσιχι⌠ν θυε λο χονσιδερα υν χαπτυλο δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ χιϖιλ ψ, µ〈σ
εσπεχφιχαµεντε, υν φαχτορ δε ατριβυχι⌠ν.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR